ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಟ್ಟುಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟುತ ( 3 , 2 )
ತಟ್ಟುತ್ತಅರ್ಪಿಸಲು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟುವವೇ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟುವೆನು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯ ( 2 , 2 )
ತಟ್ಟೆಯನು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯಲಿ ( 3 , 3 )
ತಟ್ಟೆಯಲಿನೇಮವೆಂತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಕೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯೇನಾರಿ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯೊಳಗರಿಸಿನ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯೊಳಾರತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯೊಳಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೇಕೆರೆಯಾ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೇಲಿ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೇಲಿಕಂಜಲೋಚನ ( 1 , 1 )
ತಡ ( 37 , 26 )
ತಡ- ( 1 , 1 )
ತಂಡÀದವರಿಂದ ( 1 , 1 )
ತಂಡಕ ( 1 , 1 )
ತಡಕೊಲಾರೆನೊ ( 1 , 1 )
ತಡಕೊಳ್ಳೆ ( 1 , 1 )
ತಂಡಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ತಂಡಗಳೊಳೂಭೂ'ು ( 1 , 1 )
ತಡಗೈವೆ ( 1 , 1 )
ತಂಡತÀಂಡದಲಿಒಂದೊಂದು ( 1 , 1 )
ತಂಡತಂಡದ ( 7 , 7 )
ತಂಡತಂಡದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂಡತಂಡದಿ ( 4 , 3 )
ತಂಡದ ( 8 , 6 )
ತಂಡದಲಿ ( 4 , 4 )
ತಂಡದಲಿಜವಳಿಯ ( 1 , 1 )
ತಂಡದಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ತಂಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ತಂಡದಲೆನಗೀಯೆ ( 1 , 1 )
ತಂಡದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂಡದಿ ( 8 , 8 )
ತಡದು ( 2 , 2 )
ತಂಡದೊಳು ( 1 , 1 )
ತಡದೊಳೈವತ್ತು ( 1 , 1 )
ತಡಬಡಿಪುದ ( 1 , 1 )
ತಡಬಡಿಸುತಲಿಹೆ ( 1 , 1 )
ತಡಬಡಿಸುತಿಹೆನೆನ್ನ ( 1 , 1 )