ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟದಟ್ಟಬಿಡಿಸೊಗಿತವ್ವ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟದ್ದು ( 2 , 2 )
ಉಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಉಟ್ಟನಿರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಪೀತಾಂಬರವು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟರ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟರದು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟರೇನು ( 2 , 1 )
ಉಟ್ಟವಸನವು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಶೆರಗೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಾ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಾಂಬರನಿರಿಜರವು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಿದ್ದ ( 2 , 2 )
ಉಟ್ಟಿದ್ದಲೋಲಾಯಿತಾಕ್ಷಿಯರು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಿರುವ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟಿಹ ( 3 , 3 )
ಉಟ್ಟಿಹಳು ( 2 , 1 )
ಉಟ್ಟು ( 19 , 15 )
ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟುಕೊಂಡೋಡಬೇಡಮೈಲಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟುಕೋ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟುದು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟುವೈರ್ವಸನವ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ( 2 , 2 )
ಉಟ್ಟೆನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಉಟ್ಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಉಟ್ವಸನವ ( 1 , 1 )
ಉಠಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಡ ( 28 , 18 )
ಉಂಡ- ( 1 , 1 )
ಉಡಗಣ ( 1 , 1 )
ಉಡಗಿ ( 2 , 2 )
ಉಡಗೆಜ್ಜೆಯನು ( 1 , 1 )
ಉಂಡಗೇಮಹ ( 1 , 1 )
ಉಡತಮ್ಮಬುಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಂಡಂತೆ ( 3 , 2 )
ಉಂಡಂತೆಭಾವವನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಉಡದ ( 1 , 1 )
ಉಂಡದರಿಗುಣಸಿದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಡದಾರ ( 2 , 2 )
ಉಡದಾರಬಟ್ಟಿಗುಂಗುರ ( 1 , 1 )
ಉಡದಾರಾ ( 1 , 1 )
ಉಡದೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡದ್ದು ( 3 , 3 )
ಉಂಡದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡನಾ ( 1 , 1 )