ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂ ( 8 , 7 )
ಗಂ- ( 10 , 5 )
ಗ-ಜೇಂದ್ರನಾಗಬಲ್ಲದೆ? ( 1 , 1 )
ಗಂ-ಭೀರ ( 1 , 1 )
ಗಂ-ಭೀರದೆಸಕವ ( 1 , 1 )
ಗ-ರುಡಗಮನನೆ ( 1 , 1 )
ಗ-ರುಡವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಗ&ಡಿಜquo ( 1 , 1 )
ಗÀಣನಾಥ ( 1 , 1 )
ಗÀಣೇಶ ( 1 , 1 )
ಗÀಂಧವದಾಸಿಯರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗÀರಳ ( 1 , 1 )
ಗÀಸಣೆಗಂಜೆತುಳಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಗÀಸಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಗÉೈದೂ ( 1 , 1 )
ಗÉೈಯುತಿರೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಕವೀಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕನಂತು ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕನೆ ( 13 , 6 )
ಗಕ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕಸದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕಾನೆ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕಿತು ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಷಯಫಲ ( 1 , 1 )
ಗಕ್ಷಯಾಂಬರಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಗ ( 4 , 4 )
ಗಗ- ( 2 , 2 )
ಗಂಗಜ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಜನ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಜನಕ ( 3 , 3 )
ಗಂಗಜನಕÀನ ( 1 , 1 )
ಗಗನ ( 23 , 14 )
ಗಗನಕಡರಿಮನೆಯೊಳಿರ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಗಗನಕೆ ( 7 , 4 )
ಗಗನಕ್ಕೆ ( 7 , 5 )
ಗಗನಕ್ಕೆಮುಟ್ಟಿವೆಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಗನಕ್ಹಾರಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಗಗನಖಾರಿ ( 1 , 1 )
ಗಗನದ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಲಿ ( 4 , 4 )
ಗಗನದಲೆಸೆಯೆರನ್ನದ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಲೊಪ್ಪುತ ( 1 , 1 )
ಗಗನದಿಂ ( 12 , 10 )
ಗಗನದಿವ್ಯಾಪ್ತನಾಗುತ ( 1 , 1 )