ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಂ ( 3 , 3 )
ಇಂ- ( 11 , 7 )
ಇಂ-ಇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಇಂ-ದಿರೇಶಗೆ ( 1 , 1 )
ಇ-ನ್ನೆಂಥಾ ( 2 , 2 )
ಇ-ನ್ನೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇ-ನ್ನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಇ?) ( 1 , 1 )
ಇ) ( 1 , 1 )
ಇಂಕೀ ( 1 , 1 )
ಇಕೊ ( 2 , 2 )
ಇಕೋ ( 4 , 4 )
ಇಕ್ಕ ( 2 , 2 )
ಇಕ್ಕಡಿಗೈದ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಡಿಮಾಡುದೇವ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಣ್ಣಮುಕ್ಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕದನಕಭಕ್ತಿಯಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕದವರ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕದೆ ( 4 , 3 )
ಇಕ್ಕನು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಬೇಕು ( 2 , 2 )
ಇಕ್ಕರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕರ್ತರಿಂತು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಲಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಲಾರೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಲು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಲುಂಟು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಲ್ಯಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಳದಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿ ( 14 , 14 )
ಇಕ್ಕಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿದ ( 4 , 4 )
ಇಕ್ಕಿದಚರಣಒಡೆಯಪುರಂದರವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿದನು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿದಾ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿರಿವನ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೊ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿಸುವನೆಹಿಂಡುಚಿಕ್ಕವರನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕಿಹದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುತ ( 3 , 3 )
ಇಕ್ಕುತ-ಶೋಕದಿ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುತ್ತೇನೆ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವನೋ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವರೆಂದು ( 1 , 1 )