ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷುಮಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿ ( 15 , 10 )
ಲಕ್ಷುಮಿಅರಸನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಕಾಂತಎಂಥ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಕಾಂತನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷುಮಿಗೆ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಗೆಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣ ( 6 , 2 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣಗೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣಚಿದಾನಂದೈಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣದಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣದಾಸನೆಭಾರತೀವದನಾರವಿಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣನ ( 7 , 2 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣಶರಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣಶರಣಕಾಯೊ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿನಾರಾಯಣಸಖನೆಸಲಹೊ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಯ ( 8 , 7 )
ಲಕ್ಷುಮಿಯಂಗ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಯರಸನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿಯೇರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿರಮಣನವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮಿವಲ್ಲಭನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀ ( 4 , 3 )
ಲಕ್ಷುಮೀ-ವಲ್ಲಭನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀಕ್ಷುಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀಗೆಮಾರಸಂಹಾರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀಪತಿಯಂಥ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷುಮೀಮಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೂಮಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೆರಡು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷೇನೋ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮ- ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ( 26 , 21 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೊಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ( 8 , 7 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಗ್ರಜ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದೆ ( 1 , 1 )