ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗವನೊಗೆದೆ ( 1 , 1 )
ನಗವಪೊತ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ನಗವಪೊತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ನಗವರ ( 1 , 1 )
ನಗವರಧರ ( 1 , 1 )
ನಗವರನ ( 1 , 1 )
ನಗವಾ ( 1 , 1 )
ನಗವಾನಂತಾದ್ರೀಶನು ( 1 , 1 )
ನಗವಾನೆ ( 1 , 1 )
ನಗವಿತ್ತುಕಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಗವು ( 1 , 1 )
ನಗವುತ ( 1 , 1 )
ನಗವೃಂದವು ( 1 , 1 )
ನಗವೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನಗವೆಂಬ ( 2 , 2 )
ನಗವೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗವೈರಿ ( 2 , 2 )
ನಗವೈರಿಮುಖಸುರಪ್ರಿಯನ ( 1 , 1 )
ನಗವೈರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ನಗವೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ನಗಶರಸೋಮಮೌಳಿ ( 1 , 1 )
ನಗಸ್ತೋಮಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗಹರ ( 1 , 1 )
ನಂಗಳ ( 2 , 2 )
ನಗಳತ್ಯಜಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಂಗಳದರೊಳು ( 1 , 1 )
ನಂಗಳಾಗುತ ( 1 , 1 )
ನಂಗಳಿಗಹುದು ( 1 , 1 )
ನಂಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ನಂಗಳು ( 1 , 1 )
ನಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ನಗಾದಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ನಗಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ನಗಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ನಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ನಗಾಂಬರಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿ ( 10 , 7 )
ನಗಾರಿಗಳಾದವು ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿಗಳು ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿಘರ್ಜನೆ ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿಘರ್ಜನೆಮೌರಿತಾಳವು ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ನಗಾರಿಸಮ ( 1 , 1 )
ನಗಾರು ( 1 , 1 )
ನಗಾಲಯನಾಗಿರ್ದಧರಶಿಖಿ ( 1 , 1 )
ನಗಿ ( 2 , 2 )
ನಗಿನಗಿ ( 1 , 1 )
ನಗಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸಿ ( 2 , 2 )
ನಗಿಸಿದ ( 1 , 1 )