ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓರೆಯಾಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಓರ್ವ ( 14 , 9 )
ಓರ್ವನ ( 3 , 2 )
ಓರ್ವನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವನಾದರು ( 1 , 1 )
ಓರ್ವನಾನಲ್ಲೇನೊ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವನು ( 3 , 1 )
ಓರ್ವನೇ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವನ್ನ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವನ್ನತಾ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವರ ( 2 , 2 )
ಓರ್ವಳ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವಳು ( 1 , 1 )
ಓರ್ವಳೆ ( 1 , 1 )
ಓರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಲಗ ( 11 , 8 )
ಓಲಗಕೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಗಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದವರ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದಿ ( 3 , 3 )
ಓಲಗದಿಂದೈದೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದೊಳಗಿರುತ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದೊಳಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಓಲಗವ ( 3 , 2 )
ಓಲಗವಕೈಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಓಲಗವನೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಗವಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಗವಾರು ( 1 , 1 )
ಓಲಗವು ( 1 , 1 )
ಓಲಗಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಓಲವೀ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡಿಬಯಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡು ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡುತಲಿ2ಇಹಪರವೆರಡದು ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡುತಾ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡುತಿರು ( 1 , 1 )
ಓಲಾಡುವ ( 2 , 2 )
ಓಲಾಡುವರ ( 1 , 1 )
ಓಲಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಓಲೆ ( 11 , 10 )
ಓಲೆಕಾರರು ( 1 , 1 )
ಓಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೆನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಓಲೆಯ ( 5 , 5 )
ಓಲೆಯನೋಡಹಿರಿಯರಿಲ್ಲೇನ ( 1 , 1 )
ಓಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )