ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಂಗಿರ ( 1 , 1 )
ಆಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿರಲು ( 1 , 1 )
ಆಗಿರುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಆಗಿರುವಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿರುವೆ ( 2 , 2 )
ಆಗಿರೆ ( 3 , 2 )
ಆಗಿರೆಆತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಆಗಿರೆಸಾಧಕನು ( 1 , 1 )
ಆಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಲ್ಲನಳಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಿವರ್ತಿಸುವರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಿವೆಗುಮ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಆಗಿವ್ಯಸನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಶೂನ್ಯತಾನಾದ3ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಆಗಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಸ್ವಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹ ( 4 , 4 )
ಆಗಿಹರದು ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹರ್ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹಶಶಿನೇತಾಬಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹಾಧೀನ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹುದು ( 2 , 2 )
ಆಗಿಹುದೆಂಬೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹೋದದ್ದ್ಹೋಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಆಗಿಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗೀ ( 6 , 3 )
ಆಗೀಗಲೆನ್ನದೇ ( 1 , 1 )
ಆಗೀಚೆನ್ನಮುತ್ತೈದುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಆಗೀನಿತ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಂಗೀರಸ ( 1 , 1 )
ಆಗೀಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಗು ( 7 , 5 )
ಆಗು103ಸ್ವಾತಂತ್ರವೇ ( 1 , 1 )
ಆಗುಗಳನರಿಯುತಿರ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಆಗುಂಟೋ ( 1 , 1 )
ಆಗುತ ( 4 , 3 )
ಆಗುತಲಿರಲುಬಂಧನ ( 1 , 1 )
ಆಗುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಆಗುತೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಆಗುತ್ತದೆ ( 1 , 1 )
ಆಗುತ್ತಿಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ಆಗುದು ( 2 , 2 )
ಆಗುದ್ಯಾಕೊಚಿಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಆಗುಮಾಡೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಆಗುರುವಿನ ( 1 , 1 )
ಆಗುಲೋಭ ( 1 , 1 )