ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಳೆಯುತಜನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತಬಾಲನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತಲಿ4ಈ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತಾರೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತಿದೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆಯುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತಿರಲುವಿಮುಖನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುತ್ತಿಹರೋ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುವ ( 2 , 2 )
ಎಳೆಯುವರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುವರು ( 1 , 1 )
ಎಳೆಯುವರೆಚ್ಚರಿಕೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆಯುವಾಗ ( 4 , 3 )
ಎಳೆಯೆ ( 2 , 2 )
ಎಳೆವ ( 3 , 3 )
ಎಳೆವನು ( 1 , 1 )
ಎಳೆವರಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವರೊ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವರೋ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವಾಗ ( 3 , 2 )
ಎಳೆವಾಗಒಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವಾಗಪಾಲಿಸಿದಾತನು ( 1 , 1 )
ಎಳೆವಾಗಮಡದಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವುದು ( 1 , 1 )
ಎಳೆವೆಂಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವೆನವ್ವನಾ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವೆನವ್ವಭಯವೇನವ್ವ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವೆನೆನಲುವೀರಳೀಗ ( 1 , 1 )
ಎಳೆವೆನೆವ್ವಪಂಜರದ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಸಸಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಸಿದ ( 1 , 1 )
ಎಳೆಹುಲ್ಲಿನಾಸಿಲ್ಲನೀನೆ ( 1 , 1 )
ಎಳೋ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ದ್ರ್ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳನಿತಂಜದೆ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳನಿತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳನಿತು ( 5 , 3 )
ಎಳ್ಳಮಾವಾಸೆಯಲ್ಲಾಚಂದಿರ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳರೆ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಷ್ಟಾದರು ( 2 , 1 )
ಎಳ್ಳಷ್ಟಿರೆಣೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಷ್ಟು ( 12 , 9 )
ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಿ ( 2 , 2 )
ಎಳ್ಳಿ- ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಿ-ನಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟಿಲ್ಲಉಂಡಮ್ಯಾಲಿನ್ಯಾತಕೊ ( 1 , 1 )