ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗೆದೊಂದೆವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೋರೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೋರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೋರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆ ( 27 , 18 )
ಬಗೆಬಗೆದಾನೆವೇಂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆದೋರುತದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆನುಭವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಮೃಗಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯ ( 17 , 12 )
ಬಗೆಬಗೆಯಲನುಭವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಲಿ ( 5 , 3 )
ಬಗೆಬಗೆಯಲಿಂಡು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಲಿಂದಿವನಮಿಗಿಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಾಟವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ( 2 , 2 )
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಜಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ( 5 , 5 )
ಬಗೆಬಗೆಯೊಳವರ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯೋಗಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಂದೊದಗೊ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಲ್ಲುವೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಾಗೆ ( 2 , 1 )
ಬಗೆಯ ( 75 , 44 )
ಬಗೆಯಕಾದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಂತೊ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯತೋರಿಪೊರೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯಂದಿಗಿಲ್ಲವುತಿರುಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದಿದನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದಿರೆನ್ನನುತಪ್ಪದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದೆ ( 7 , 7 )
ಬಗೆಯದೆಕಾಂಚನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದೆಕುಂದವ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದೇನು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದೇನುಚಿನ್ಮಯನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದೇಪಾವನ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯದ್ದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನರಿತುಆರುಸಾವಿರವನೋದಿನೂರ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನರಿಯಳು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನರುಹಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನೀ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯನು ( 13 , 12 )