ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಲದಲ್ಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಫಲದವನವಕ್ಷದೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಫಲದವು ( 2 , 1 )
ಫಲದಾ ( 6 , 5 )
ಫಲದಾತ ( 7 , 6 )
ಫಲದಾತಈಕ್ಷಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತಗೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತನಾ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತನು ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತನೇ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತವೀರ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತಸೇವಕಳ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತಾರ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾತೆ ( 2 , 2 )
ಫಲದಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾನ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕ ( 19 , 13 )
ಫಲದಾಯಕನವಾಮದೇವ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನಾ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನಿತ್ಯಮಂಗಳನಾಯಕಗೊ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನೇ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕನ್ನ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕಳೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕಾ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಯಕಿ ( 3 , 2 )
ಫಲದಾಯಿ ( 2 , 1 )
ಫಲದಾಯಿನಿ ( 2 , 2 )
ಫಲದಾವನಭೂಮಾ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಶೆಯಾತಕ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದಾಸೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಫಲದಿ ( 9 , 8 )
ಫಲದಿಂದ ( 11 , 9 )
ಫಲದಿಂದಲಿ ( 2 , 1 )
ಫಲದಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಫಲದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದುತ್ತಮೋತ್ತಮಶಾಕ ( 1 , 1 )
ಫಲದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲದೇ ( 1 , 1 )
ಫಲದೈವ ( 1 , 1 )
ಫಲದೊಲವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಫಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಫಲದೋರುವ ( 1 , 1 )
ಫಲನಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಫಲನರಕದಿಂದುದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )