ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓದುವದ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಓದುವನಾರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಓದುವನು ( 1 , 1 )
ಓದುವವರೇ ( 1 , 1 )
ಓದುವಿ ( 1 , 1 )
ಓದುವಿದ್ಯೆಕಲಿಯದಿದ್ದರೂಸೂಕ್ಮ ( 1 , 1 )
ಓದುವುದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಓದುವುದು ( 1 , 1 )
ಓದುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಓದುವೆನು ( 1 , 1 )
ಓದುವೆಯ ( 1 , 1 )
ಓದುವೋದಿ ( 1 , 1 )
ಓದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಓದೋದು ( 1 , 1 )
ಓದ್ದಾಡುತಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಓದ್ಯ- ( 2 , 2 )
ಓದ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಓನ್ನಮಃ ( 1 , 1 )
ಓಪನೆಂದೊಲಿದಾಡು ( 1 , 1 )
ಓಪೆÀನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಓಬುಧಜನಪ್ರಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರದ ( 1 , 1 )
ಓಯಂದೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಓಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಓಯವ್ವ ( 1 , 1 )
ಓಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಓಯೆನ್ನದಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಓಯೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಓರಗೆ ( 2 , 2 )
ಓರಗೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಓರಗೆಯವನೆಂದರಿದೆವೊಮುರಾರಿಅಜಪರಿವಾರದೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಓರಗೆಯವರ ( 1 , 1 )
ಓರಗೆಯೇನೆ? ( 1 , 1 )
ಓರಡಿ ( 3 , 2 )
ಓರಣವಾಗಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಓರಂತನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಓರಂತೆ ( 9 , 8 )
ಓರದೆ ( 1 , 1 )
ಓರಿಗೆಯರ ( 1 , 1 )
ಓರೆ ( 2 , 2 )
ಓರೆಗಣ್ಣಿನ ( 2 , 1 )
ಓರೆಗೊಂಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಓರೆನೋಟಕೆಎದೆಗುಂದುವುದೇಮಾಯೆಮುಸುಕನೇ ( 1 , 1 )
ಓರೆನೋಟದಿ ( 1 , 1 )
ಓರೆನೋಟದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಓರೆನೋಟವ ( 1 , 1 )
ಓರೆನೋಟವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಓರೆನೋಟಾ ( 1 , 1 )
ಓರೆಮಾಡುವನ ( 1 , 1 )