ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಡೆಯೊಳುಚೆನ್ನರಾಮೇಶನ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯೊಳೊಪ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಡೆವ ( 1 , 1 )
ಎಡ್ಡಂ ( 1 , 1 )
ಎಣÉಸಲೆನ್ನಳವೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಕಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಎಣಕೀ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕಿಲ್ಲದ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಕಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕೆ ( 8 , 7 )
ಎಣಿಕೆಗೆ ( 3 , 2 )
ಎಣಿಕೆಗೊಳ್ಳದ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕೆನಿಟ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕೆಯ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಕ್ಯಾಕೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಗಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಪ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಪನ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಪರೆÀ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಪರೊ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯಾರು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯಿಲ್ಲದೈಶ್ವರ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದಲೆ ( 4 , 4 )
ಎಣಿಸದಿರು ( 3 , 3 )
ಎಣಿಸದೆ ( 19 , 13 )
ಎಣಿಸದೆÀ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೆಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೆಬಂದು ( 3 , 3 )
ಎಣಿಸದೆಯಾವ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೇ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸದೇಸಾನುರಾಗದಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸನೊ ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸಬಹುದು ( 2 , 2 )
ಎಣಿಸಬಾರದು ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಬಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಬೇಡಪ್ರತಿಕೂಲ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಬೇಡಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸರಯ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಸಾಧ್ಯವೆನುತ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸಲಸು ( 1 , 1 )