ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕ್ಕೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕೋಜಗೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕೋರಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರದಲೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರಮದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ರಮದಲಿಶ್ರುತಿಕದ್ದೊಯ್ದವನಾಕ್ರಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರಮವನು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ರೂರ ( 27 , 17 )
ಅಕ್ರೂರಕೃತವರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಜನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಜಮಿಳಂಬರೀಷ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನಿಗೊಲಿದನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನು ( 2 , 2 )
ಅಕ್ರೂರನೆಂಬುವೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ರೂರವರದ ( 6 , 5 )
ಅಕ್ರೂರವರದಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರವರದಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಸಖ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಸ್ತೌತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಾನತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೂರಾಂಬರೀಷ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ರೌರ್ಯಗುರು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಲೇಶ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಲೇಶಪಡಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಲೇಶಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷ ( 5 , 5 )
ಅಕ್ಷಕುಮಾರನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಕುವರನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಗಂಗಳದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಗೊಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತನಾರೇರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತಮಣಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷಂತಿ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷತಿಡುತ್ತೇನೊ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತಿಡುವಾ4 ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಷತೆ ( 10 , 6 )
ಅಕ್ಷತೆಗಳ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಷತೆಗಳನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )