ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲ್ಗರಿದು ( 1 , 1 )
ಲ್ಗರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಗುಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಪಪನ ( 1 , 1 )
ಲ್ಪಾಂಡುರಂಗ ( 1 , 1 )
ಲ್ಪಾಂತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಪಾಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಬೆಣ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಲ್ಮೊಗನ ( 2 , 1 )
ಲ್ಮೊಗನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಲ್ಮೊಗನೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಲ್ಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲ್ಯಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಯಾಡುವ ( 2 , 1 )
ಲ್ಯಾಣ ( 2 , 2 )
ಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣ ( 1 , 1 )
ಲ್ರೇವ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಇಂಬುಗಾಣಿಸಿನ್ನಾದರೆಸಿರಿನಲ್ಲ1ಏನೋ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಕ್ಕಿನೇರೆನುತ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲದಲರಿಯರೇನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಲ್ಲದಿದನೆಲ್ಲಗೋಪಿವಲ್ಲಭನೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ಲ್ಲದ್ಹಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲನೆಸಗಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲರಿಗೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲವರ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಲ್ಲವುಗಳ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲವೆಂಬೋದು ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾದ ( 2 , 2 )
ಲ್ಲಾದರವಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಪಕೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಪದಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಪದೊಳು ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾರನೋ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸ ( 2 , 1 )
ಲ್ಲಾಸದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸದಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸದಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸದಿದ್ಹರಿದು ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲ್ಲಿಟ್ಟಳಾತನ ( 1 , 1 )