ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಳ್ಳನೆಚಿತ್ಸುಖ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳರೆ ( 2 , 1 )
ಉಳ್ಳರೈಧರೆಯ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವ ( 2 , 2 )
ಉಳ್ಳವಗೆ ( 4 , 4 )
ಉಳ್ಳವನ ( 3 , 3 )
ಉಳ್ಳವನಂತೊ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವನೀತತೀವರದಿ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವನು ( 2 , 2 )
ಉಳ್ಳವನೆ ( 2 , 2 )
ಉಳ್ಳವನೆಂದು ( 2 , 1 )
ಉಳ್ಳವನೆಧ್ವನಿಕೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವನೇ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರ ( 5 , 3 )
ಉಳ್ಳವರವರಿಗೆಂಬರು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರಿಗೆಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರಿಲ್ಲಕಾಸು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರು ( 3 , 3 )
ಉಳ್ಳವರು9 ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವಳ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವಳಲೇಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವಳೊ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳವು ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಷ್ಟು ( 2 , 2 )
ಉಳ್ಳಸದ್ಭೋಧವ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಿಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಿಪÀರೆ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳಿಯಹೆಮ್ಮೂಲಂಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಉಳ್ಳುಹುದು ( 1 , 1 )