ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಗಧರಲೀಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗಧರಾಘ ( 1 , 1 )
ನಗಧೀಶ ( 3 , 1 )
ನಗಧೀಶ4 ( 1 , 1 )
ನಗಧೀಶಾಖ್ಯಗೆಬಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂಗನ ( 1 , 1 )
ನಗನಗಗಳಲ್ಲಾಡೆ ( 1 , 1 )
ನಗನಗಾ ( 1 , 1 )
ನಂಗನಯ್ಯಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂಗನಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ನಗನಾಣ್ಯಜವಳಿಗಳು ( 1 , 1 )
ನಗನಾಣ್ಯವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಗನೆ ( 1 , 1 )
ನಗನೆಗದಿಹಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂಗನೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಂಗನ್ನೆತ್ತಿಕೊ ( 1 , 1 )
ನಗಪ ( 1 , 1 )
ನಗಪತಿ ( 3 , 3 )
ನಗಪಾಣಿ ( 2 , 2 )
ನಗಪಾಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗಪಾಲಾ ( 1 , 1 )
ನಗಪುತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ನಗಪೋತ್ತಂಗÀ ( 1 , 1 )
ನಗಬಹುದು ( 3 , 3 )
ನಗಬೇಡವೈ ( 1 , 1 )
ನಗಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ನಗಭಾರ ( 1 , 1 )
ನಗಮಂ ( 1 , 1 )
ನಗಮಗಳ ( 1 , 1 )
ನಗರ ( 10 , 8 )
ನಗರಕೆ ( 3 , 3 )
ನಗರಕ್ಕಾಗ ( 1 , 1 )
ನಗರಕ್ಕಾಯ್ತುಪಭೂತ ( 1 , 1 )
ನಗರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನಗರಗಳಿಗೀ ( 1 , 1 )
ನಗರದ ( 4 , 4 )
ನಗರದಂತೆ ( 2 , 2 )
ನಗರದರಸಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗರದಲಿದ್ದಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶನ ( 1 , 1 )
ನಗರದಲ್ಲಿ ( 3 , 3 )
ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ನಗರದಲ್ಲಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ನಗರದಿ ( 5 , 5 )
ನಗರದಿಂದೈತಂದ ( 1 , 1 )
ನಗರದಿಹರಿದ್ವೇಷಿಯ ( 1 , 1 )
ನಗರದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ನಗರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗರದೊಳು ( 2 , 2 )
ನಗರದ್ವಾರ ( 2 , 2 )
ನಗರನಾಯಕಂ ( 2 , 1 )