ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಗ್ಗಿತೇ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿದ ( 2 , 2 )
ತಗ್ಗಿದವರ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿದವು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿದವು10 ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಪ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸದೆಅಪಅಂತರ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಬಾರದೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಬೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಲಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಲು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಿ ( 12 , 9 )
ತಗ್ಗಿಸಿಕವಲು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಿಕ್ರಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಿದಘೋರರೂಪನು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸಿದರೇನೆಂಬೆ ( 2 , 2 )
ತಗ್ಗಿಸಿದವ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ( 2 , 2 )
ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸುವಂಥಾ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿಸುವನು ( 2 , 2 )
ತಗ್ಗು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗುತಿ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗುವ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗುವಳು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗುವಾಗ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗೂ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗೋದೆಂದನು ( 1 , 1 )
ತಂಗ್ಹ್ಯಾಳೆ ( 1 , 1 )
ತಚ್ಚತುರಾಶ್ರಮಸ್ವೇಚ್ಛೇಲಿ ( 1 , 1 )
ತಚ್ಚೈತನ್ಯರೂಪ ( 1 , 1 )
ತಚ್ಛಭಿಮಾನ ( 1 , 1 )
ತಚ್ಛಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ತಂಜಾಊರಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂಜಾವೂರಿನ ( 1 , 1 )
ತಂಜಾವೂರು ( 1 , 1 )
ತಜ್ಜನ್ಯ ( 1 , 1 )
ತಜ್ಜಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ತಜ್ಞನೆನಿಸೆ ( 1 , 1 )
ತಜ್ಞರೊಡನಾಡಲು ( 1 , 1 )
ತಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ತಜ್ಞಾವಿಹೀನದಿ ( 1 , 1 )
ತಂಝಂ ( 1 , 1 )
ತಂಝಂತ ( 1 , 1 )
ತಟ ( 9 , 8 )