ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದುತಮ್ಮಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಸಮಾನಾದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಸರ್ವವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತನೂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಹರಿಶಿರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಗಾರನೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಟನ ( 3 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿವಾಸ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿವಾಸ ( 7 , 3 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿವಾಸನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿವಾಸನೆಸುತ್ರಾಮಾದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿವಾಸಶ್ರೇಯ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಾಭರಣ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರೋದ್ಭವೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಪವೇನಿಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮ ( 35 , 17 )
ಕ್ಷೇಮಅಭಯವಸಂತದ್ವಂದ್ವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಂಕರ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇಮಕರಗರುಡನೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕರವೆಂದರಿತು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕವುಹರಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕಾಂತಮೂಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಕೊಡು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಗರೆದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಗಳನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಗಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮತರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮತಿಳುಹಿದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದ ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೇಮದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಲೈದಾರೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಲೈದಾರೆ1 ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಲೈದಾರೆ2 ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಾತನೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇಮದಿ ( 11 , 4 )
ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಿಂದಯೋಧ್ಯಪುರದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲಿರುವದಕೂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವಳೆ ( 1 , 1 )