ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾರಸ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಸ್ಯನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಾಜ್ಯ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾರಾಧ್ಯರಾಗಿಹರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಿ ( 6 , 2 )
ಸ್ವಾರಿಗೆ ( 3 , 1 )
ಸ್ವಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಿಯು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರೂಪದಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರೂಪಿಕ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥ ( 11 , 7 )
ಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ( 3 , 3 )
ಸ್ವಾರ್ಥಕೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸುಗನಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥನೀಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥಬಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗದಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥವೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥವೆನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರ್ಥಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶಗಳ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶದಿ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಂಶದಿಂದ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶದಿಂದುದಾನವೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶವೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಂಶಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಶ್ರಿತಪ್ರೇಮಾತೋಷಿತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಸ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಸ್ಯನೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಹಾ ( 3 , 3 )
ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಹಾಪತಿ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾ ( 1 , 1 )