ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ5 ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರ64ವೇಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಅಟನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಇರ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಶಿಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕೂಡಲಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ( 5 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಸತ್ತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆಸೋಮಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ( 9 , 7 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನು ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಮಣಿದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ( 5 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ12`ಶ್ರದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆಪೋದರು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಳುತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಘಾತಕಕಾರ್ಯವೆಸಗುತಿರಲಂದಂದೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಜÕ4ಅಹಂಕಾರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ( 5 , 4 )
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೊಬ್ಬನಿಹ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥಗಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದ ( 4 , 3 )
ಕ್ಷೇತ್ರದÀ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಮಂಜೂಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದರಸಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ( 24 , 14 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿದೇವದೇವೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಭೂಸುರವರರು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಮ್ಯಾಗ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಸಿರಿಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ( 11 , 7 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಅಮಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುತ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂಭೋಜಭಿಮಾನಿಗತ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ( 26 , 13 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಅಂಗವೃಂದಾವನವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂಒಳ್ಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದಿರಲಿ ( 1 , 1 )