ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವಾಮಿರಾಚಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿರಾಯನಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿರಾಯರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿರಾಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿರಾಯಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಲೋಕನಾಥ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮಿವಿತತವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿವ್ಯಸನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಶರಣಾಗತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಶಾಮಸುಂದರನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀರಾಮಮಂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸನ್ಮುನಿಗಣ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸರಸಿಜಾಸನತಾತಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸರ್ವಜಿತು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸರ್ವರಿಗು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸಿರಿಕನಕವಲ್ಲೀಶಶರಣಾದೆಪೊರೆಎನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸೇವೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸೇವೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಸ್ವೀಕರಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಹಗರಣಗಳೀಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಹನುಮನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಹಯಗ್ರೀವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮಿಹಾರೈಸಲೆಂತೀಯ್ವಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀ ( 27 , 16 )
ಸ್ವಾಮೀ1ನಿತ್ಯವೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀ2 ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀ3 ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀಅ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀಆಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೀಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮುಲೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮೆನಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮ್ಯವ ( 2 , 2 )
ಸ್ವಾಮ್ಯಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಮ್ಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವ ( 2 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವನುಶತರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವರಾರ್ವರುಕಕ್ಷಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭುವಿನಜ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಂಭೂ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾಯಿಚ್ಛೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಚನಾ29 ( 1 , 1 )
ಸ್ವಾರಸ್ಯ ( 1 , 1 )