ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಜನೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಪ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಪನಾ4 ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಪಸರಸ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸಿದ ( 5 , 1 )
ಯೋಜಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸಿಸಾಸಿರನಾಮದ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸೀದನು ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಯೋಟವುನ ( 1 , 1 )
ಯೋತಿ ( 1 , 1 )
ಯೋದಕದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋದಧಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋದ್ಧುಳಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಯೋಧ ( 2 , 2 )
ಯೋಧದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಧನೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಧರ ( 1 , 1 )
ಯೋಧರು ( 1 , 1 )
ಯೋಧಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಯೋಧ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಯೋಧ್ಯಾರಾಮನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋನ: ( 1 , 1 )
ಯೋನಿ ( 13 , 6 )
ಯೋನಿಎಂದೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗೆಹೊಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳ ( 2 , 2 )
ಯೋನಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳಲಿ ( 5 , 5 )
ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ( 9 , 7 )
ಯೋನಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗಳೊಳು ( 3 , 3 )
ಯೋನಿಗಳೊಳೋಡಾಡಿ42 ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಗೆ ( 5 , 4 )
ಯೋನಿಜನ್ಮಕ್ಕೇ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿದ್ವಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಮಾರ್ಗ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಮುಖ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಮುಖಗಳಿಂದುರುಳಿ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಮುಖದಲಿ ( 3 , 3 )
ಯೋನಿಯ ( 8 , 4 )
ಯೋನಿಯಚೀಲಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಮುಖ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಯಲಿ ( 9 , 5 )