ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೋಹಿಸುತನರರಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಮಾತಾಪಿತೃ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಹರಿಣ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಳಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಿರ್ಪ ( 2 , 2 )
ಮೋಹಿಸುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಿಹವಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತ್ತಲಿರವಳು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತ್ತಲಿರುವಳು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುತ್ತಸಜ್ಜನರ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವ ( 17 , 12 )
ಮೋಹಿಸುವಚಿನ್ನನೆನ್ನಬಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಂಥ ( 4 , 3 )
ಮೋಹಿಸುವಂಥಕಾಮಿನಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವದಕೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವನ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಪರಿಇಹಳುಕೆಳದೇರ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವರೋ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವವರುಧಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವೆನೆಂದನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸುವೆರಡು ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸೆತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸೆತರಳೇರ ( 1 , 1 )
ಮೋಹಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಮೋಹೀಸೂವದಕೆ ( 1 , 1 )
ಮೋಹೈಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮೋಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಮೌ ( 2 , 2 )
ಮೌಕ್ತಿಕ ( 14 , 10 )
ಮೌಕ್ತಿಕದ ( 10 , 9 )
ಮೌಕ್ತಿಕದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕದಿಂದ ( 3 , 3 )
ಮೌಕ್ತಿಕದೇಕಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕರುಚಿರಾ ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕವ ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕವದು ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕವಮುಗುದೇರಿಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮೌಕ್ತಿಕವಾಹುದು ( 1 , 1 )