ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಕೈಕಪತಿಪಾಲಕನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕವೀರಾನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕಶರಣ್ಯ ( 4 , 2 )
ಲೋಕೈಕಸತ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೊಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೊಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋ-ದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋ¥ರಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋತ್ತಮಾನಂತೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋತ್ತರ ( 2 , 2 )
ಲೋಕೋತ್ತರ- ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋತ್ತರನರಸೀ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋತ್ತರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋತ್ತುಂಗ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋದ್ದಾರಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ( 4 , 4 )
ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋದ್ಧಾರನಾಗುತ್ತಖಿಳಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋದ್ಧಾರಶರ್ಮಸು ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋದ್ಧಾರಿ ( 3 , 3 )
ಲೋಕೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋಪಕರಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋಪಕಾರ ( 2 , 2 )
ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋಪಕಾರಲೋಸುಗದಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋಪಕಾರವಹುದುಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಕ್ಯ ( 2 , 1 )
ಲೋಕ್ಯಪಾವನೆಗಂಗಾಸುಪ್ರಸನ್ನಳು ( 1 , 1 )
ಲೋಗದನಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಗರನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೋಗರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಲೋಗರೋಗರಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನ ( 43 , 20 )
ಲೋಚನ-ಚಂಡ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನದರ್ಪಶಿಕ್ಷಲ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನದಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನನ ( 5 , 4 )
ಲೋಚನನರಿತು ( 1 , 1 )
ಲೋಚನನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನನೆ ( 3 , 2 )
ಲೋಚನನೆ2 ( 1 , 1 )
ಲೋಚನನೆಂದು ( 1 , 1 )