ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉರ್ವಿಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಗೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿನಾಮವ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಪಾಲಿಕಳಾದ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಭಾರವ ( 2 , 2 )
ಉರ್ವಿಭಾರಾಪಹರಣ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯ ( 2 , 2 )
ಉರ್ವಿಯಲಿ ( 3 , 3 )
ಉರ್ವಿಯಾಕಾಶ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯಾಳ್ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ( 2 , 2 )
ಉರ್ವಿಯೊಳಗೆ ( 7 , 7 )
ಉರ್ವಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯೊಳಾನಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯೊಳೀ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಯೊಳು ( 7 , 7 )
ಉರ್ವಿಯೊಳುತ್ತಮಳೀಕೆ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿರಮಣ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವಿಲಿ ( 3 , 1 )
ಉರ್ವಿಸಿಕವನು ( 1 , 1 )
ಉರ್ವೀಭಾರನು ( 1 , 1 )
ಉರ್ವೀಶ ( 2 , 1 )
ಉರ್ವೀಶಗೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಉರ್ವೀಶನೆ ( 1 , 1 )
ಉರ್ವೀಶಾಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಉಲಗಡೆಯಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಉಲವಿಲ್ಲವು ( 2 , 2 )
ಉಲವುತದೆ ( 1 , 1 )
ಉಲಾಯುಗಾತ್ಮಜ ( 1 , 1 )
ಉಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಲಿಖಲು ( 1 , 1 )
ಉಲಿದರೈ ( 1 , 1 )
ಉಲಿಯಿತು ( 1 , 1 )
ಉಲಿಯುತಲಿಹವು ( 1 , 1 )
ಉಲಿಯುವ ( 2 , 2 )
ಉಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಉಲಿಯೆ2 ( 1 , 1 )
ಉಲಿವ ( 5 , 4 )
ಉಲಿವಲಿ ( 1 , 1 )
ಉಲಿವು ( 1 , 1 )
ಉಲುವನೆ ( 1 , 1 )
ಉಲುವಾ ( 1 , 1 )
ಉಲುವು ( 1 , 1 )
ಉಲೂಕದ ( 1 , 1 )
ಉಲೂಖಲನ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಕ ( 3 , 3 )
ಉಲ್ಕಮುಖನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಬಣದೊಳಿದ್ದು-ಕುದ್ದು ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಂಘಿಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಲ್ಲಪದಿ ( 1 , 1 )