ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಂಗಿಯರಾರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರಿಗೆಚಾಲವರಿದು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರಿಗೆತಾಂಬೂಲ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರು ( 2 , 1 )
ತಂಗಿಯರುಕೋಲಹಾಕುತಾರೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರುಪೋರಬುದ್ಧಿಯಬಿಟ್ಟುನಾರಿಯರು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರೆಂಬೊ ( 2 , 1 )
ತಂಗಿಯರೆಂಬೋದೆಷ್ಟಗರುವಬಿಡಿಸಲುಬಂದೆವುಪಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯವರನ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯಸೆರಗ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯಾಗೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯು ( 2 , 2 )
ತಂಗಿಯೆ ( 2 , 2 )
ತಂಗಿಯೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿರಂಗನಂತರಂಗ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಶ್ರೀಪತಿ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಸಂಜೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಸಂಜೆಯಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಸಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಸುಂದರನಿವನೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಹೆಂದಳ ( 1 , 1 )
ತಂಗೀ ( 4 , 4 )
ತಂಗೀಯನ ( 1 , 1 )
ತಗುಬುಗಿಲೆನುತಿರೆಜಗದ ( 1 , 1 )
ತಗುಲಿ ( 1 , 1 )
ತಗುಲಿತು ( 1 , 1 )
ತಗುಲಿತೆಂತಾ ( 1 , 1 )
ತಗುಲಿದ ( 1 , 1 )
ತಗುಲಿಸಿ ( 4 , 2 )
ತಗುಲಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ತಗುಲೀಯೆ ( 1 , 1 )
ತಗುಲುವುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಂಗುವೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಗೆಯಲಿಷ್ಟಪಡದಿರಿ ( 1 , 1 )
ತಂಗೇರು ( 1 , 1 )
ತಂಗೊಳೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗದ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗದು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗದುಎವೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗದೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗನು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿ ( 8 , 8 )
ತಗ್ಗಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿತಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ತಗ್ಗಿತು ( 4 , 3 )