ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಜಕುಲ ( 2 , 2 )
ಗಜಕೆ ( 5 , 5 )
ಗಜಕೇಸರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಗ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಣಿಕಾ ( 1 , 1 )
ಗಜಗತಿಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಗಜಗನೀಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಮನ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಮನದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಮನವು ( 1 , 1 )
ಗಜಗಮನಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಮನೆ ( 5 , 5 )
ಗಜಗಮನೇ ( 1 , 1 )
ಗಜಗವಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಹ್ವರ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳಂಜಿಫಕ್ಕನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳಂತೆಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳರಸ ( 1 , 1 )
ಗಜಂಗಳಲ್ಲಿಮೂರು ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳು ( 3 , 3 )
ಗಜಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಳ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಗಜಗಾಮಿನಿ ( 2 , 2 )
ಗಜಗು ( 1 , 1 )
ಗಜಗೌರಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಗೌರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಜಚ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮಧರಾದ್ಯನಿಮಿಷಗಣಸೇವಿತನ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮಧರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮಧಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರ ( 8 , 5 )
ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಜನಕ ( 1 , 1 )
ಗಜಜನ್ಮ ( 2 , 2 )
ಗಜತುರಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಗಜದ ( 4 , 4 )
ಗಜದಂತ ( 1 , 1 )
ಗಜದಂತಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಜದಂತೆ ( 2 , 2 )
ಗಜದನುಜ ( 1 , 1 )
ಗಜದಭೇರುಂಡ ( 1 , 1 )
ಗಜದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಜದಾನ ( 1 , 1 )
ಗಜದಾನದ ( 1 , 1 )
ಗಜದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗಂಜದೆ ( 1 , 1 )