ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಕೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕ ( 30 , 20 )
ಅಕ್ಕಅಂಗಜನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಅಚ್ಚುತನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕÉೀಳುವರೇನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕಂದರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕರಿವರದನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕಿರುಕುಳು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕೇಳ್ಬಹಳಕ್ಕರದಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕೈಟಭವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕೊಡವನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಕ್ಕೊ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಗಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಜದಬಲೆಯ11 ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟ ( 2 , 2 )
ಅಕ್ಕಟ3ಅತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟ4ಅತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟಕ್ಕಟರೆಂನಗಂಡಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟಕ್ಕಟಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟಾಎನ್ನಗಿನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟಾಬ್ಜಗಬ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಟೆಂದುತುತ್ತಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿದನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿರಲು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೋಲ್ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ್ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕತಾನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಂದಿರನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕದೀಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನ ( 3 , 3 )
ಅಕ್ಕನಗಧರನಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಾಗೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಾಮಗ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಾರಾಯಣನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಾಸಿಕ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನೆಂಬಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನೇತ್ರವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಬೊಮ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಮಂದರಧರನಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಮನಸಿಜ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಮಾರಸುಂದರನ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಮುರಹರನಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಯ್ಯ ( 3 , 2 )
ಅಕ್ಕಯ್ಯ4ಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )