ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ಯೂನತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನತೆಯ ( 2 , 2 )
ನ್ಯೂನದ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಪೂರ್ಣಕಾಗುತಿಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಭಕುತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವಾರಿಸದೇ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವಿರಲು ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ನ್ಯೂನವಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನವೆನಿಪವು ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಾ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಾತಿರೇಕಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಾರಿಸದೆ ( 3 , 2 )
ನ್ಯೂನಾರಿಸದೆನ್ನೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೂನಾರಿಸದೇ ( 2 , 1 )
ನ್ಯೂನಾರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೆರಾಶ್ಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಯೊನವಾರಿಸದೆವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ವಂತರಿಯಾದುದನೆಂತೆಂಬೆನು ( 1 , 1 )
ನ್ವನವಾಸಗಳನು ( 1 , 1 )
ನ್ವರ ( 1 , 1 )
ನ್ವಾಕಿಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನ್ವಿತ ( 1 , 1 )
ನ್ವಿತ್ತಳವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ವೊರೆದ ( 1 , 1 )
ನ್ವೊರೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಹøದಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಹತ್ತಿದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಹತ್ತಿರಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ನ್ಹತ್ತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಹಾದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಹಿರಿಯರ ( 1 , 1 )
ನ್ಹುಡುಕುತ ( 1 , 1 )
ನ್ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜ್ಹಿಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಹೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ನ್ಹೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಹೊಂದಿ ( 2 , 2 )
ನ್ಹೊಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಹೊರತು ( 2 , 1 )