ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತಿಕಡಲೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಕರು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಕೀಲವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಕೊಟ್ಟುಉದ್ಧರಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಕೊಡು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಧಿಕವಾದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳ ( 2 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳರಿಯೆದೀನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳಿಂದಸೇವಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳೆನ್ನಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗಳೊಂದನರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗುನ್ಮತ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗೆ ( 35 , 17 )
ಭಕುತಿಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗೆಸರಿಸಮವೆಂದಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗೊಲಿವನಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಗೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಚರಣ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಜನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಜ್ಞಾನದಲಿಡೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಜ್ಞಾನನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಜ್ಞಾನಸರಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಂದ ( 3 , 3 )
ಭಕುತಿದಾಯಕ ( 4 , 2 )
ಭಕುತಿದಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿದಾರ್ಯಗರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಂದಾವಿರಚಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿನಾಕಪತಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿನೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪಡೆದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪಥ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪಾಶಗಳಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪಾಶದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪೂರಿತನೆನಾಥ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪೂರ್ಣನುಏನೆಂಬುವಿರೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪೂರ್ವಕÀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಪ್ರದೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಬಲಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಬಾರಿ ( 1 , 1 )