ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಂಗಿ12ಭೂರಿಕದಳಿಚೂತಪನಸ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ16ತಾಳಮೃದಂಗ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ24ಕಂತುಜನಕನಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ28ತರುಣಿಯರನ್ನಳೆಯಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ3 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ3ಕೋರೆದಾಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ4 ( 3 , 3 )
ತಂಗಿ41* ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ5 ( 2 , 2 )
ತಂಗಿ5ಸಾಲಿನೊಳೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ6 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ7 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ8 ( 2 , 2 )
ತಂಗಿ9 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಅಂಗವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಈ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಕೂಸು ( 2 , 1 )
ತಂಗಿಕ್ಷಣಯುಗವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಗಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಗೀಗ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಗೆ ( 4 , 4 )
ತಂಗಿಗ್ಹೇಳಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಘನಕೋಪವ್ಯಕ್ತನ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಚಿತ್ರ ( 2 , 1 )
ತಂಗಿತರುಣಿರೂಪದಿ ( 2 , 1 )
ತಂಗಿತಾಯಿ ( 1 , 1 )
ತಗಿತಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ತಗಿದಇಬ್ಬರುಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ತಗಿದು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿನಕಾಯ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿನೀ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿನೋಡಲು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಪೊಂಗೊಳಲೂದುತಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಬಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಭೀಮ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಮರೆಹೊಕ್ಕವರಕಾವಪರಸನ್ನವೆಂಕಟವರದನ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯ ( 6 , 6 )
ತಂಗಿಯನು ( 3 , 3 )
ತಂಗಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯನೆಂದ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯನೆನಗೀಹುದೆಂದ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯಂಬರನರಿಯ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರ ( 6 , 2 )
ತಂಗಿಯರನೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರನ್ನು ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯರಮಾರಿಭಂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )