ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಡಿಂಡೀರ ( 1 , 1 )
ಡಿದ ( 1 , 1 )
ಡಿದಿ ( 1 , 1 )
ಡಿದೆಳೆದೆ ( 1 , 1 )
ಡಿನ್ನೇನು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬ ( 7 , 7 )
ಡಿಂಬಗತ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬದಲಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬದಿ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಬದೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬದೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಬದೊಳು ( 2 , 2 )
ಡಿಂಬವನು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬವು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬಾ ( 3 , 2 )
ಡಿಂಬಾರೋಪಿರೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಬಿಕ ( 2 , 2 )
ಡಿಬಿಕರನ್ನು ( 2 , 2 )
ಡಿಂಬಿನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬಿನೊಳು ( 2 , 1 )
ಡಿಂಬುವನು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಬೋದ್ಧರ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಭ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭಕಾಡಂಭಕಾಡೋಣಗಳ್‍ಸಾಕು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭಗೊಲಿದವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭದಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಭನ ( 2 , 1 )
ಡಿಂಭವ ( 3 , 3 )
ಡಿಯೊಳಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಡಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಡಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಡೀ ( 1 , 1 )
ಡೀಕಕುಲಾತಿಹಿಂಗಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಡೀಂಗರಿಗಲ್ಲದೆಡುರುಕು ( 2 , 2 )
ಡೀಪುರವ ( 1 , 1 )
ಡುಕುತಲಿರಲಾನೃಪತಿಮೇಗೆ ( 1 , 1 )
ಡುಂಡು ( 1 , 1 )
ಡುತ ( 4 , 4 )
ಡುತಲಲ್ಲೆಲ್ಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಡುಪಿ ( 1 , 1 )
ಡುರಕಿ ( 2 , 2 )
ಡುರಂಗನ ( 1 , 1 )
ಡುರುಕಿ ( 1 , 1 )
ಡುರುಕಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )