ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಕ್ರಾಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ( 7 , 7 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತನ ( 4 , 2 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತನು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತನೆನಂಬಿಹೆನೊ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತಸಾರಸಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತಹರಿಶೌರಿಯಶಂಭರಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಕಿತಾ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಕೃತಿಯತೋರಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಖ್ಯನಗರದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾದಿ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಧರನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಧ್ಯಾಯುಧನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಾಬ್ಜಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಭಿಮಾನಿ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರಾಯುಧಂಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಯುಧವು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾವತಾರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಾಂಶನಾದ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿ ( 7 , 7 )
ಚಕ್ರಿಧ್ಯಾನದಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿಪುರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿಯನುಹಿಡಿಯೈ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿಯು ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿವೊಲಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರಿಶಂಖಿ12ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೀ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ರೇಕ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೇಶನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೋತ್ಸವ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೋತ್ಸವಶ್ರೀರಮಾಧವನ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೋಧ್ರ್ವಪುಂಡÀ್ರದಿಂಪ್ರಣಮಮಂ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷಗಳ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷಣೆಯರಿಯೆನೋ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷು ( 10 , 8 )
ಚಕ್ಷುಚಕೋರ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುದಣಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಚಕ್ಷುದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುದೋಷ್ಯಾತರಲೈದದುಕಾಮತಪ್ತ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ಷುಪಾದ ( 1 , 1 )