ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗಳಾಂಬನ3 ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬನಿಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬನು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬಪುಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬಲಾಲಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬಳಿಗೆಪಉರಿಬಿಟ್ಟಗ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬೆ1 ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬೆಗೆಕಮಲದಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬೆಗೆಮುಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬೆಮುರಿದಳಾಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿ ( 4 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಗೆಪಂಕಜದಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಗೆಲೋಲದಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಗೆಶೀಲದಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಗೆಸುಗಮದಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಯ3 ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಯ5 ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಯೆಂದೆಣಿಸುವಸಿದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಯೇಜಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಮುಖಿಲಾಲಿಸದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಶ್ಚರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಶ್ಚರ್ಯವದಿಂಡೆಯರಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಗಳುತಿಹರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳುವ ( 1 , 1 )
ಬಗಳುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಬಗಳುವದೇ ( 1 , 1 )
ಬಗಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆ ( 22 , 1 )
ಬಗಳೆಏನ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಗೆ ( 2 , 1 )
ಬಗಳೆಗೇ5 ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆನೀಗಿದಳೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯ ( 6 , 1 )
ಬಗಳೆಯನು ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯಾಗಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯಾದವರಿಗರಿವುವಾದಿಯಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯು ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯುಪಾಲಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆರಿಪುತಲೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆರೂಪತೋರೆನಗೆರೂಪದೊಳಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೆಸೆಣಸುವ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೇಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳೊ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಾಡ ( 1 , 1 )