ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಡಾಂಬಿಕಮೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಬಿಕಮೆಂಬೆ2 ( 1 , 1 )
ಡಾಬು ( 1 , 1 )
ಡಾಂಬೆಯೂರೂರನಾರಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕ ( 5 , 4 )
ಡಾಂಭಿಕತನ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕತನದ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕತನದರೀತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕದ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕದವನೆನಿಸೋಉಪವಾಸದಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕನು ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕರ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕರಲಿ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕರಾಜರುಅತಿಗೂಢಚಾರ ( 1 , 1 )
ಡಾಂಭಿಕಾತನಗಳೆದು ( 1 , 1 )
ಡಾಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಡಾಮಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಡಾರತಿ(?) ( 1 , 1 )
ಡಾಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಾಲತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಾಲಿತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಡಾವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಡಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಡಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಗಡಿಗೊಪ್ಪಲು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಗರಪಾಲಿಪ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರರ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಗರರಂಘ್ರಿಗೆರಂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಗರಿಗ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗನ ( 2 , 2 )
ಡಿಂಗರಿಗನು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗನೋ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗರ ( 3 , 3 )
ಡಿಂಗರಿಗರಿಗಾಶ್ರಯವೇ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗರು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗಾತಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರೀಕ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರೀಕರ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರೀಕರಂತರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗರೊಳುತ್ತುಂಗನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗಿಯರ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಗುಡಿಂಗಾಯ್ತು ( 2 , 2 )
ಡಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಡಿಂಡಿಮ ( 1 , 1 )
ಡಿಂಡಿಮವಾದ್ಯರವದಿಂದ ( 1 , 1 )