ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಡಿಸಿಕೊಂಚ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದ ( 4 , 4 )
ಓಡಿಸಿದಮಧ್ವನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದರು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿಂದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದೆ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಸಿದೇ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದ್ದುಭಾಗಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿಸಜ್ಜನರನು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸು ( 6 , 5 )
ಓಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುತಾ ( 2 , 1 )
ಓಡಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುಮಾರಿಮತಗಳ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಸುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವವಗಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವಾಗಸಿಡಿಲೆರಗಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವುದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವುದು ( 2 , 2 )
ಓಡಿಸುವುದೇನರಿದೈ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸುವೆನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸೋ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಹರಿದಾಸ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಹೊಹುದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಹೋಗಬಲ್ಲದದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡೀ ( 2 , 2 )
ಓಡೀಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಓಡು ( 2 , 2 )
ಓಡುತ ( 11 , 10 )
ಓಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಲಿವ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಲಿಹನೇ ( 1 , 1 )
ಓಡುತಲೆ ( 1 , 1 )