ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಂಜಲುಗುಳಿ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲುಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲುಂಡು ( 2 , 2 )
ಎಂಜಲೆಡೆಯನು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲೆಡೆಯನೊಯ್ದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲೆಡೆವೈದ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲೆನ್ನದೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲೆನ್ನಲಿಬಹುದೆ ( 2 , 1 )
ಎಂಜಲ್ಹಣ್ಣನೆ ( 1 , 1 )
ಎಜ್ಜದೊಳೊಸರುವ ( 1 , 1 )
ಎಂಟ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಕ್ಷರನ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಚ್ಚಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಎಂಟನೆ ( 5 , 5 )
ಎಂಟನೆಮಾಸಶ್ರಾವಣಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ( 1 , 1 )
ಎಂಟನೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಂಟನೆಯವ ( 1 , 1 )
ಎಂಟನೇ ( 2 , 2 )
ಎಂಟನೇಗರ್ಭದಿ ( 1 , 1 )
ಎಂಟರ ( 1 , 1 )
ಎಂಟರವತ್ತೊಂದು ( 1 , 1 )
ಎಂಟರೊಳು ( 1 , 1 )
ಎಂಟರ್ಧವನು ( 1 , 1 )
ಎಂಟಾದವನಬೇರೇಳು ( 1 , 1 )
ಎಂಟಾನೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಾರರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಾರರೊಳಗೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಂಟಾರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಂಟು ( 49 , 24 )
ಎಂಟುಐಶ್ವರ್ಯಂಗಳಂಟಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಎಟುಕದ ( 1 , 1 )
ಎಟುಕದಾನೋಟ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಗುಣಳುಂಟೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಗೇಣಿನ ( 2 , 2 )
ಎಂಟುಂಟೆನಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುದಳ ( 3 , 3 )
ಎಂಟುದಳಗಳಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುದಿಕ್ಕಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುದಿಕ್ಕಿನಾನೆಯಾಳ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಪಾಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಪುಷ್ಪದ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಲಿಪಿಯನು ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಲೋಕಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಎಂಟುಸಾವಿರ ( 1 , 1 )
ಎಂಟೂ ( 1 , 1 )
ಎಂಟೆಂಟು ( 1 , 1 )