ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮೇಶತಂದೆವರದಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಶರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೋದನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ವಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾ- ( 2 , 1 )
ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣುಕರಿವರದಓಜಸವನಿತ್ತಿವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂತಿಯೆರಡು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂತಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂತಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾತೃ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಂಬರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಂಡನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ( 27 , 17 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ3 ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗÉ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ( 5 , 5 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಧರ್ಮಪತ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಮನ್ನೆಯೋಳ್ಳುದಿಸಲೂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲೊಲ್ಲೆಕೀಲನರಿತು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ( 7 , 5 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಾಗಯಾರದ್ವಾರಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೆ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ( 7 , 5 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನುಣಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದರಿವದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ಹೊರಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಾರ್ಜಾಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ( 13 , 9 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ( 1 , 1 )