ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸದ್ಬೋಧೆಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುಕೋಶ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುಖ ( 6 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುಖವೊ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುತನಿಗೆಪಾಲನಮುದ್ರೆಯನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುರಪತಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುರರಿಂಗಂಧಪರಿಮಳಕುಸುಮದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸುವಿನಯದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ3ಬಟ್ಟದೊಡೆಜಾನುಘಟ್ಟಿದಂತೋಪಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂಈ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರತತಿಗಳನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವುಆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಪಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾವಳಿಯಿಂಬಿನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭಾಂತ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭಾಂತಸ್ಥ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತೋಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವಗೈದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಮಹಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಹೇಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾ ( 12 , 7 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂ- ( 2 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾ-ದ್ಯಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಗಿ ( 3 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ( 85 , 35 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ- ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಕಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡÀರಸನೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಇಂದಿರಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಪತಿಯನುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಭಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಯೊಳುಚಿತ್ತದಿ ( 1 , 1 )