ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನು ( 13 , 12 )
ಒಲಿವನುಕೋಲ5ಹರದಿರುಕ್ಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನುಕೋಲ7ಮಂದಗಮನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನುಕೋಲ8ಕಾಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನುಗುರುಅನುಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನುನಿತ್ಯ1ತೀರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನೆ ( 2 , 2 )
ಒಲಿವನೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವನ್ಯಾತಕೋ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಪಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವರುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಳೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಾ ( 6 , 4 )
ಒಲಿವಾತನೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಾದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಾಮನಸು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವಿ ( 2 , 2 )
ಒಲಿವುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವುದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವುದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವುವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವೆ ( 3 , 3 )
ಒಲಿವೆತೋರಲೀ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವೋಕೌತುಕನೋಡ ( 1 , 1 )
ಒಲಿವೋನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿವೋನೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸದೆ ( 3 , 3 )
ಒಲಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಬೇಕುಅಣಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಬೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಬೇಕೆಂದುರಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಬೇಡವೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಲರಿಯದವಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಲರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಲು ( 6 , 6 )
ಒಲಿಸಲುಬಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಲೋಡಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಾದೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿಸಿ ( 38 , 20 )