ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ವರದಲಿ ( 7 , 4 )
ತ್ವರದಲಿಬಂದು ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿ ( 64 , 24 )
ತ್ವರದಿಂ1ಸನ್ಮತಪುರುಷನ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಂದ ( 17 , 11 )
ತ್ವರದಿಂದದರಭಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಂದೊದಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಭೃಗು ( 1 , 1 )
ತ್ವರದಿಶೃಂಗರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ತ್ವರದೀ ( 3 , 2 )
ತ್ವರದೊಳು ( 1 , 1 )
ತ್ವರದೊಳುದಿಸ್ಯವನ ( 1 , 1 )
ತ್ವರನುಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ತ್ವರವಾಟದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಾ ( 5 , 4 )
ತ್ವರಾದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿ- ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತ ( 39 , 18 )
ತ್ವರಿತಅಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಗೆಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಗೈಸಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಲಿ ( 19 , 12 )
ತ್ವರಿತದಲಿಅಕ್ಷೋಭ್ಯರಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಲಿಗೋಪತಿಕೃಷ್ಣವಿಠಲನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ತ್ವರಿತದಿ ( 74 , 32 )
ತ್ವರಿತದಿಂದ ( 4 , 4 )
ತ್ವರಿತದಿಂದಯೋಧ್ಯೆಗೈಸಿದ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ( 13 , 9 )
ತ್ವರಿತದಿಂದಿತ್ತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಿದಿವ್ಯರಥಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಿಂದಿಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಿಹರುಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದಿಹೊರಟರು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದೀ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದೀವನು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದೊಳಕ್ಷಯವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದೊಳು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತದ್ಹರಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತವ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತವತಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಾ ( 7 , 6 )
ತ್ವರಿತಾದಿ ( 5 , 3 )
ತ್ವರಿತಾದಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )