ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥನ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥೇ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದ್ಯ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನಳೆದೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಮೋಹನ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈವರ್ಗಿಕ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈವಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮ ( 3 , 2 )
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮನ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈವಿಕ್ರಮಾವತಾರವ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಶೂಲ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಸದ್ಮನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೊಯೋದಶಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೋಟಕ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷನಂಶ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷನುಳಿಧತ್ತು ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷನೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಪಿತಸೇವ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮಿತ್ರನೆನ್ನಕ್ಷಿಗೋಚರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮೂರುತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷವಿನುತ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸಖವ್ರತತಿಜಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸು ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸುರಪ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸೇವ್ಯ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಂತರ್ಗತದೇವ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾದಿ ( 3 , 3 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾದಿಸುರ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾದ್ಯಮರರ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಂಶ ( 2 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಕ್ಷೇಶ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಧೀಶಮನಪೊಂದು ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಂಬಕ ( 2 , 2 )
ತ್ರ್ಯಂಬಕನ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಂಬಕನೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಂಬಕಸನ್ನುತಪ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯಿಂಬಕ ( 1 , 1 )
ತ್ರ್ಯೆಭುವನವರಕ್ಷಿಸ ( 1 , 1 )