ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ರೈಜಗವನು ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಜಗವನ್ನು ( 1 , 1 )
ತ್ರೈತತ್ತ್ವಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈತದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈತಾಪ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈತಾಪಗಳು ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಧಾಮ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಪುರ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಬಾರಿಕಷ್ಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವಂ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನಕಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನಜನಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನದರಸುತನ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನದಲಿಮಾಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಭುವನೋದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಮೂರ್ತಿಯಾಗುವೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಮೂರ್ತಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಯ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಯವಸ್ಥೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈರಾವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈರೂಪ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈರೂಪಿನಿಶಾಟ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೊಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈಲೋಕಕೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕದಗುರುಹೇಮಾಂಗದ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕದೊಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕವನಳೆದು ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕವನಳೆದೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕವಿಖ್ಯಾತೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ( 8 , 5 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ- ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕನಾಥನು ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕರ್ತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕೀತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕೆ ( 2 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಖ್ಯಾತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗಾತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಾತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಾತಮಧುಸೂದನ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೊಡಿಯಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೊಡೆಯ ( 2 , 2 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೊಳೀತ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ( 1 , 1 )
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ-ದೇವ ( 1 , 1 )