ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲಿದವನುಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವನೆಯಂತ್ರೋದ್ದಾರಕಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವನೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದವಳ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಷ್ಟವರವಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಸುಂದರೀರಮಣ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಳಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಳೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾಜ್ಞೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾಡಲುಬಲರಾಮ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾಡುತಿಹಮುತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾತಗೆತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾತನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಾಳೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿ ( 3 , 2 )
ಒಲಿದಿ5ಬಲಭದ್ರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿತ್ತನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಒಲಿದಿತ್ತೆನ್ನಗಾನಂದಮಯಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಪ್ಪಾ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದಿಮಂದರವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿರ್ಪೆಯ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದಿವನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿವಳ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿವಳಅತುಳ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹ ( 7 , 6 )
ಒಲಿದಿಹನು ( 4 , 2 )
ಒಲಿದಿಹನುಭುಜಗಾದ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹನೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹಮಹಂತಪದೀನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹಮಹಂತಪಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹಮಹಂತಪಸ್ವರ್ಣವರ್ಣರೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಿಳೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದೀ ( 1 , 1 )