ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಲವುಭವಪರಿಹರ ( 1 , 1 )
ಒಲವುಶುಕ್ರರೂ ( 1 , 1 )
ಒಲವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಒಲವೊ ( 3 , 3 )
ಒಲವೋ4ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷಸುಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಒಲವೋ4ಗುರುಕೀಲನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಸಿಕೊಳ್ಳದ ( 1 , 1 )
ಒಲಿ ( 4 , 4 )
ಒಲಿಒಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದ ( 43 , 24 )
ಒಲಿದ5ಅಖಂಡೈಕ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಂತೆ ( 3 , 3 )
ಒಲಿದಂತೆಕ್ಷಿಪ್ರವಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಂಥ ( 3 , 3 )
ಒಲಿದದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದದ್ದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದದ್ದುನೋಡಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದದ್ದುಭೂತಳದೊಳಗÀಂಜೋದ್ಯಾತರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದದ್ದೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದನಾ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನೀತ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನು ( 3 , 3 )
ಒಲಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನೋ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಭುವನಈರಡಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಮರೇಂದ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರಾದಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರು ( 3 , 1 )
ಒಲಿದರೆ ( 10 , 8 )
ಒಲಿದರೆಕುನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರೆಹರಿತಾನೊಲಿವನು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರೇನು ( 2 , 1 )
ಒಲಿದರೇವೇ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರೊ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದರ್ಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದವ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವಗೆ ( 2 , 2 )
ಒಲಿದವನ ( 3 , 3 )
ಒಲಿದವನಾರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವನಿವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಲಿದವನಿವನೇ1 ( 1 , 1 )