ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೋರಾವತಾಪಗಳದಾಗಳದಾ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಸ್ಯನಾಸಾಪುಟಂಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಹಂಕಾರವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಾಹಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಘೋರಿಸಲತಿಶಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸಿದರೂ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುತಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುವುದುದಕಟ ( 1 , 1 )
ಘೋರಿಸುವೆನೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರು ( 1 , 1 )
ಘೋಲುಘಡಿಸಲೆಂದೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋಷ ( 30 , 18 )
ಘೋಷ3 ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳಾಗುತಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳಿಂದದುರುಳ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳು ( 3 , 3 )
ಘೋಷಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗಳೇನು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗೈವ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಗೈವದು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣ ( 3 , 3 )
ಘೋಷಣಂಗಳಪದ್ಮನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣಗಳು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣನೀಲಸತತಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟಗಿರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣಂಭಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣವು ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣೆ ( 2 , 1 )
ಘೋಷಣೆಗಿನ್ನವ- ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣೆಬಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಕರ್ಮಪ್ರದಮುಖ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಿ ( 13 , 7 )
ಘೋಷದಿತಿಂತ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಿಂದ ( 4 , 3 )
ಘೋಷದಿಂದಲಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಿಂದಸ್ವಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದಿಶ್ರೀರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಘೋಷಧ್ವನಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘೋಷನಿತ್ತವಗೆಇಂದಿರೇಶನರ್ಚಿಪಗೆ ( 1 , 1 )