ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಕುಲಾವಾಕ್ಯಾಚ್ಛುಕ ( 1 , 1 )
ಬಕುಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳ ( 7 , 7 )
ಬಕುಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಮಾಲಿಕೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳವನಿತ್ತುಶ್ರೀಪ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಾ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಾದೇವಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಾದೇವಿಯುಗೈದ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಾರವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳಾವತಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳೆ ( 6 , 5 )
ಬಕುಳೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳೆಗೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಬಕುಳೆಯ ( 5 , 4 )
ಬಕುಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕದಾಸನು ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಬಕ್ಕಿದೇರ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ತಜನರ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಷಿತಿರು ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಗ ( 1 , 1 )
ಬಗಟಿದರು ( 1 , 1 )
ಬಗಣೀತ ( 2 , 1 )
ಬಗದಾವಾ ( 1 , 1 )
ಬಗದು ( 2 , 1 )
ಬಂಗಧಿ ( 2 , 2 )
ಬಗರಿ ( 2 , 2 )
ಬಂಗರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಬಗಲ ( 1 , 1 )
ಬಗಲಲ್ಲಿಟ್ಟನು22 ( 1 , 1 )
ಬಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಲಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಲೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಬಗವಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಸಿಗಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಗಳ ( 13 , 1 )
ಬಗಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಜ್ಞಾನಿಚಿದಾನಂದಾವಧೂತೇ ( 1 , 1 )
ಬಗಳದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಮಾಯೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾ ( 4 , 1 )
ಬಗಳಾದೇಹವ ( 1 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬ ( 7 , 1 )
ಬಗಳಾಂಬ11 ( 1 , 1 )