ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಝರಿ ( 1 , 1 )
ಝರಿಝರಿ ( 1 , 1 )
ಝರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಝರಿಯು ( 1 , 1 )
ಝರಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಝರ್ಝರನೊ ( 1 , 1 )
ಝಲಝಲಝಲ ( 1 , 1 )
ಝಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲರಿಯ ( 2 , 2 )
ಝಲ್ಲಿ ( 3 , 2 )
ಝಲ್ಲಿಕದುಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲಿಗಳಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲಿಯಎತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲು ( 3 , 3 )
ಝಲ್ಲೆ ( 7 , 2 )
ಝಲ್ಲೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆನಲು ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆನಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಝಲ್ಲೆನುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆನುವಾತ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆನುವಾತಸುಲ್ಲಭನೆಯಿವ ( 1 , 1 )
ಝಲ್ಲೆನುವುದು ( 1 , 1 )
ಝವಾ ( 1 , 1 )
ಝವೆಯ ( 1 , 1 )
ಝಷ ( 2 , 2 )
ಝಷsÀಸಮಾ ( 1 , 1 )
ಝಷಕೇತನಾರ್ದನ ( 1 , 1 )
ಝಷಕೇತು ( 2 , 1 )
ಝಷಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಝಷನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಝಷಪತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಝಳ ( 7 , 4 )
ಝಳಕ ( 3 , 3 )
ಝಳಕವ ( 1 , 1 )
ಝಳಕು ( 4 , 3 )
ಝಳಕುಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಝಳಝಳ ( 2 , 2 )
ಝಳಝಳನೆ ( 1 , 1 )
ಝಳಝಳಿಪಂಬರದಿ ( 1 , 1 )
ಝಳಝಳಿಪವಜ್ರದ ( 1 , 1 )
ಝಳಝಳಿಸುತ ( 3 , 1 )
ಝಳಝಳಿಸುದು ( 1 , 1 )
ಝಳಝಳಿಸುವ ( 2 , 1 )
ಝಳದಪರಿತೋರಿ ( 1 , 1 )
ಝಳದಲಿ ( 1 , 1 )
ಝಳದಿ ( 1 , 1 )
ಝಳಪಿಸಲು ( 1 , 1 )