ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ ( 3 , 2 )
ಒಟ್ಟುಗ್ರಂಥ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟೆಗಡಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟೈದೆ ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟೈಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡ ( 5 , 5 )
ಒಡ- ( 2 , 2 )
ಒಡಕ ( 1 , 1 )
ಒಡಕಿನ ( 1 , 1 )
ಒಡಕು ( 5 , 4 )
ಒಡಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡತ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಲದು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಲು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಾಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿ ( 55 , 31 )
ಒಡಗೂಡಿ14 ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿ22 ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಅಂಗನೆನುಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಅಡವಿಯೊಳಿದ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಅಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಏಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಕೋಲಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿದರೇನೋಮೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಧಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಮಂದಿರದೊಳಗಾನಂದಿಪ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿರ್ದರರೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಸಿದೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡಿಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡು ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡು1 ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡುತ ( 5 , 3 )
ಒಡಗೂಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡುವ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೂಡುವನಕ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೊಂಡನಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೊಂಡಯೋಧ್ಯವನಾಳಿದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡಗೊಡಿ ( 2 , 2 )
ಒಡಗೊಂಡು ( 9 , 6 )
ಒಡತನವು ( 1 , 1 )
ಒಡತಿ ( 1 , 1 )
ಒಡತಿಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಒಡತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಡತೀ ( 1 , 1 )
ಒಡದವಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಡನ ( 1 , 1 )